Komplexná projektová a inžinierska činnosť

Prípravná predprojektová dokumentácia

 • Štúdie stavieb a technológií
 • Objemová a priestorová štúdia objektov
 • Interiérová štúdia
 • Technicko -ekonomická štúdia

Projektová dokumentácia - všetky druhy nových stavieb ,rekonštrukcie a modernizácie

 • Projektová dokumentácia pre územné konanie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
 • Projektová dokumentácia obsahovo v rozsahu potrebnom na realizáciu stavby

Dokumentácia skutkového stavu

 • Vypracovanie skutkového stavu objektov ako podkladu pre rekonštrukcie a modernizácie
 • Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
 • Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasport stavby)

Iná dokumentácia

 • Dodávateľská dokumentácia betónových konštrukcií
 • Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií
 • Ďalšie služby, práce a činnosti, podľa potrieb objednávateľa
 • Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu objektov
 • Vypracovanie odborných a znaleckých posudkov nehnuteľností

Komplexná inžinierska činnosť

 • Zabezpečenie územného rozhodnutia- prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • Zabezpečenie stavebného povolenia - prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • Príprava podkladov pre výber dodávateľov stavby a spolupráca s investorom pri vyhodnotení cenových ponúk
 • Uzavretie dodávkových zmlúv pre realizáciu stavby
 • Výkon technického dozoru investora, stavebný dozor, autorský dozor projektanta
 • Vyhotovenie fotodokumentácie z priebehu výstavby
 • Koordinácia prác a dodávok zariadenia
 • Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby
 • Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
 • Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnom a komplexnom skúšaní dodávok a účasť na týchto skúškach
Keramospol, s.r.o - Trenčín
Jilemnického č. 17
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 652 9523
Fax: 032 / 658 0064
E-mail: keramospol@keramospol.sk

© 2008 KERAMOSPOL, s.r.o. • design WEBYDESIGN, hosting WEBYHOSTING, spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.